Deklaracja dostępności serwisu Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-09-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. 
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • nie wszystkie zdjęcia posiadają tekst alternatywny
  Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-10-14. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-10-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Horoszko, adres poczty elektronicznej a.horoszko@sp15.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 651 13 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie

Adres organu odwoławczego: ul. Broniewskiego 1

Adres e-mail organu odwoławczego: sp15@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 651 13 08

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ulicy Broniewskiego. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach prowadzących do wejścia do przedszkola znajduje się podjazd dla wózków. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody. Nie ma jednak w tej części platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy ani pochylni. W budynku nie ma platformy. W budynku nie dostępne są informacje głosowe. W placówce nie ma pętli indukcyjnych. Przed budynkiem dostępny jest parking. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W placówce dostępny jest tłumacz języka migowego.

Udogodnienia

Na stronie stosowane są

 • standardowe skróty klawiaturowe umożliwiające powiększanie liter,
 • skala szarości,
 • podświetlane linki,
 • dokumenty w formacie PDF lub WORD,
 • zdjęcia oraz filmy youtube.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Władysława Broniewskiego 1

15-748 Białystok

tel. 85 651 13 08

e-mail: sp15@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony